',''); } ?>

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Uw-ScheidingsMediator

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en transactie’s met Uw-ScheidingsMediator, Onderdeel van Wiersema Mediation en Conflictbemiddeling te Bergschenhoek, ingeschreven bij KvK onder nummer: 64038920.

Voor alle opdrachten en overeenkomsten die aangegaan worden met de aangesloten mediators gelden de algemene voorwaarden van de betreffende mediator.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening, geleverd aan de deelnemende mediator, hierna genoemd de mediator.
 2. De deelname betreft een abonnementsvorm, en wordt geacht te zijn aangegaan na inschrijving door de mediator via de website www.uw-scheidingsmediator.nl en na goedkeuring van het secretariaat.
 3. Het abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en de opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand.
 4. Betaling van de maandelijkse abonnementskosten wordt maandelijks vooraf door de mediator voldaan. Uw-scheidingsmediator zorgt voor tijdige facturatie.
 5. Indien Uw-scheidingsmediator kiest voor automatische incasso, zal de mediator hier aan mee werken en een machtiging hiervoor afgeven.
 6. De mediator begrijpt dat de diensten die door Uw-scheidingsmediator worden geleverd online diensten zijn. Dit betekent dat de diensten onderhavig zijn aan externe kwetsbaarheden. Uw-scheidingsmediator zorgt voor een hoogwaardige beveiliging van gegevens en dagelijkse back-ups van alle data en systemen.
 7. De mediator vrijwaart Uw-scheidingsmediator van schade in het geval dat er onverhoopt toch iets misgaat met de online dienstverlening of als gevolg van hacken of virussen.
 8. Mediations die door de mediator worden uitgevoerd, zijn voor rekening en risico van de mediator.
 9. De mediator heeft het recht gebruik te maken van alle ter beschikking gestelde beeldmaterialen of andere intellectuele eigendommen van Uw-scheidingsmediator, zolang het abonnement loopt. Dit recht is niet overdraagbaar aan derden.
 10. De mediator mag zichzelf profileren als “Uw-scheidingsMediator” , eventueel met logo-vermelding zolang het abonnement loopt en dient na beëindiging van het abonnement onverwijld te worden verwijderd van alle uitingen door de mediator.
 11. Gegevens welke door de mediator zijn ingevuld voor de profielpagina zijn openbare gegevens.
 12. Vanzelfsprekend zal in geval van geschillen tussen de mediator en Uw-scheidingsmediator allereerst in onderling overleg getracht worden om tot een oplossing te komen. Indien dit niet is gelukt zal gebruik worden gemaakt van mediation om tot een oplossing te komen.

 

Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

13.1. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

13.2. Wiersema Mediation is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

13.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Wiersema Mediation.