',''); } ?>

Alimentatie

Alimentatie: de hoofdzaken over kinderalimentatie en partneralimentatie.

Wat is alimentatie?

Alimentatie is een verplichte bijdrage in de kosten voor het levensonderhoud van de kinderen en eventueel de (ex-) partner na een scheiding. Deze vloeit voort uit de wettelijke onderhoudsverplichting die geldt voor Ouders en kinderen, echtgenoten en geregistreerde partners. Na het ontbinden van het huwelijk of geregistreerd partnerschap blijft deze onderhoudsplicht bestaan voor uw kinderen en voor uw (ex)partner gedurende een bepaalde periode.

In de Nederlands wet staat dat er een onderhoudsplicht geldt voor:

 • ouders en kinderen
 • echtgenoten en ex-geregistreerde partners
 • stiefouders en/of partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend

De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn. Voor kinderen beneden de 18 jaar moeten ouders de kosten van verzorging en opvoeding betalen, verdeeld naar rato van draagkracht. Daarna en tot het kind 21 jaar geworden is komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders. Dit geldt in grote lijnen ook voor stiefouders die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefent.

Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk en/of lichamelijk is gehandicapt. Eenzelfde financiële verplichting hebben kinderen voor hun ouders als hun ouders behoeftig zijn.

Kinderalimentatie

Bij een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn is kinderalimentatie een van de belangrijkste onderdelen die u moet regelen. De zorg voor de kinderen is voor de wet iets dat goed gewaarborgd moet zijn in het Ouderschapsplan samen met de kostenverdeling. Er gelden strikte regels voor het berekenen van de kinderalimentatie en de rechter bepaalt uiteindelijk de hoogte hiervan. Dit bedrag kan daarna ieder jaar worden aangepast en kinderalimentatie gaat ook altijd voor de eventuele partneralimentatie.

Wanneer betaalt u kinderalimentatie?

Gaat u scheiden, dan kunt u kiezen voor co-ouderschap of kinderalimentatie. Bij co-ouderschap wonen uw kinderen afwisselend bij beide ouders. Gaan uw kinderen bij één van de ouders wonen? Dan betaalt de andere ouder kinderalimentatie. Hij of zij betaalt dan mee aan de kosten voor opvoeding en levensonderhoud van de kinderen.

Over kinderalimentatie kunt u samen afspraken maken. Deze afspraken legt u vast in een ouderschapsplan. U bespreekt bijvoorbeeld de hoogte van de kinderalimentatie. Deze afspraken laat u daarna door de rechter toetsen aan de normen. De rechter maakt de afspraken definitief en legt ze vast.

Als u als ouders niet getrouwd was, hoeft u niet per se langs de rechter. U kunt de alimentatie dan ook zelf samen regelen. Het is dan wel verstandig om de normen van de rechter als uitgangspunt te nemen.

Het berekenen van de kinderalimentatie.

Rechters hebben samen normen (tremanormen) ontwikkeld voor het berekenen van de kinderalimentatie. Bij deze berekening worden drie stappen gemaakt:

 1. Eerst bepaalt de rechter wat de behoefte is van de kinderen aan kinderalimentatie. Hij gebruikt voor de kinderalimentatie speciale tabellen. De rechter gaat uit van de inkomens zoals die waren vlak voor de scheiding.
 2. Bij de draagkracht berekening wordt bepaald welk bedrag degene die alimentatie moet betalen kan missen. Er wordt ook rekening gehouden met de draagkracht van degene die de kinderen verzorgt.
 3. Vergelijken en definitief bedrag bepalen. Tot slot vergelijkt de rechter de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar. De rechter verdeelt de behoefte naar rato van de draagkracht van beide partners. Het alimentatiebedrag kan jaarlijks worden aangepast. De draagkrachtruimte wordt in eerste instantie gebruikt voor de kinderalimentatie. Als er daarna nog ruimte over is, kan de rechter ook een netto partneralimentatie vaststellen.

Partneralimentatie

Als er sprake is van een inkomensverschil tussen u en uw ex-partner, kunt u partneralimentatie vragen. Dit kan alleen als u daarvoor getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had. Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt meestal rekening gehouden met de draagkracht van de ex-partner die de partneralimentatie moet betalen en na aftrek van eventuele kinderalimentatie.

Het bepalen van het bedrag.

U kunt zelf samen met uw (ex-)partner afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie. Vaak wordt hiervoor de hulp ingeroepen van een mediator, advocaat of notaris. Ook de rechter kan een uitspraak doen.

Bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie kijkt de rechter niet alleen naar de cijfers. Hij kijkt ook naar uw situatie. De rechter beoordeelt of het redelijk is om een bepaald bedrag te vragen. Het gaat er niet om of dit ook echt gebeurt. Heeft de ene ex-partner bijvoorbeeld geen inkomsten, maar kan hij of zij wel werken? Dan houdt de rechter daar rekening mee.

Als u bent gescheiden en uw ex-partner ontvangt een bijstandsuitkering, dan zal de gemeente proberen om de kosten van de bijstandsuitkering op u te verhalen. Ook als u heeft afgesproken om af te zien van partneralimentatie kan de gemeente proberen om een deel van de bijstandsuitkering te verhalen.

De partner die partneralimentatie ontvangt, moet hier belasting over betalen. De partner die de alimentatie betaalt, kan dit bedrag aftrekken van de belasting.

Hoe lang loopt de partneralimentatie?

Om te bepalen hoe lang de partneralimentatie betaald moet worden, is het belangrijk wanneer de scheiding is uitgesproken:

Is dit voor 1 juli 1994, dan geldt er geen wettelijke termijn.

Is dit ná 1 juli 1994, dan is de maximale periode voor partneralimentatie twaalf jaar. Dit geldt voor zowel alimentatie die in onderling overleg is bepaald als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld. In beide gevallen kunt u verlenging aanvragen via de rechter.

Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en heeft u geen kinderen? Dan is de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

Partneralimentatie vervalt als de alimentatieontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Is bij het bepalen van de alimentatie een bepaalde periode afgesproken? Dan vervalt de alimentatie na afloop van die periode.

Onze familie-mediators staan voor u klaar!

 • Ervaren, onafhankelijk en MfN gecertificeerd.
 • Zij ontzorgen u in het proces van echtscheiding
 • Heldere en scherpe tarieven
 • Er is altijd wel een mediator bij u in buurt
 • Uw nieuwe toekomst begint met het gratis kennismakingsgesprek!

Overzicht van onze mediators

Pagina’s die voor u wellicht ook interessant kunnen zijn: